Elevhälsa

På varje skola finns elevhälsa som består av skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, kuratorer och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan arbetar både hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande genom att hjälpa elever som har olika svårigheter i sin skolsituation. Elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål och bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Utredningar inom skolan görs utifrån elevens behov i syfte att stödja dennes förutsättningar att nå målen för utbildningen.

Medicinska delen av elevhälsan

För de medicinska insatserna finns skolsköterska och skolläkare. Sekretess gäller mellan den medicinska insatsen och elevhälsans övriga insatser. Den medicinska insatsens arbetsuppgifter innefattar bl a att tillföra medicinsk kompetens och omvårdnadskompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete. I skolsköterskans uppdrag ingår hälsobesök för att tidigt identifiera eventuella problem eller symtom hos elever. Skolsköterskorna ska också bevaka elevernas vaccinationstäckning så att kompletterande vaccinationer kan erbjudas vid behov.

Skolpsykolog

Varje skola har tillgång till skolpsykolog. Elevhälsans psykologiska insats har till uppgift att tillföra psykologisk kompetens som ett stöd till skolans pedagogiska arbete och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete. Skolpsykologen kan på rektors uppdrag genomföra psykologiska utredningar.

Kurator

För de psykosociala insatserna har varje skola en anställd kurator. Den psykosociala insatsen har till uppgift att tillföra psykosocial kompetens som ett stöd i skolans pedagogiska arbete och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete. Kuratorn genomför samtal med elever såsom stöd, motivation och krissamtal. Kuratorn har också rådgivande och utredande samtal med enskilda elever och deras familjer relaterade till skolsituationen.

Specialpedagogiska insatser

På varje skola finns tillgång till specialpedagogiska insatser. Elevhälsans specialpedagogiska insats har till uppgift att tillföra specialpedagogisk kompetens som ett stöd i skolans pedagogiska arbete och i den övergripenade planeringen av elevhälsans arbete. I de specialpedagogiska arbetsuppgifterna ingår bl a att kartlägga hinder och möjligheter i skolmiljön och elevers behov av särskilt stöd.​