Bra att veta A-Ö

Här hittar du viktig information i bokstavsordning.

 

Avgifter

Erlaskolan är avgiftsfri.

 

Betyg

Varje terminsslut under årskurs 6–9 sätter lärarna betyg i de ämnen som eleven haft undervisning i. Betygen visar hur väl eleven nått kunskapskraven under terminen. Betygen speglar den kravnivå man kan ställa upp för respektive årskurs.

 

Blanketter

Blanketter som du som vårdnadshavare behöver finns på Fronter, i vårdnadshavarrummet.

 

Dator/surfplatta

Information om vår IT-miljö, vilka regler som gäller för använding av datorer/surfplatta, handhavande, ansvar, support mm finns i broschyren “Vår IT-miljö”. Den får du i samband med skolstart, med tillhörande blanketter för undertecknande.

 

Elev- och teamråd

Varje team har regelbundna råd (läs mer om team under T). Elevrådsrepresentanter från varje team träffas tillsammans med rektor och aktuell personal i regelbundna elevråd där skolgemensamma frågor tas upp.

 

Elevhälsa

På varje skola finns elevhälsa som består av skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, kuratorer och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan arbetar både hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande genom att hjälpa elever som har olika svårigheter i sin skolsituation.

Läs mer här.

 

E-postadress

Alla elever får en egen e-postadress när de börjar på Erlaskolan. E-postadressen används bland annat för inloggning i dator/surfplatta och på vår lärplattform.

 

Fritidshem

Finns på Erlaskolan Östra i Norrköping. Fritidshemmet tar emot barn i samma åldrar som hemkommunen gör. Fritidshemsavgiften är densamma som den kommunala.

 

Frånvaro

Skolan kontaktar via mejl vårdnadshavare om ett barn inte kommer till skolan och inte är sjukanmäld för dagen. Vårdnadshavare sjukanmäler eleven varje dag som eleven är sjuk. Detta sker via vårt elevhanteringssystem. Rutinen finns beskriven här.

 

Föräldramöte

Skolan bjuder in till föräldramöte minst en gång per termin.

 

Försäkringar

Eleverna på Erlaskolan är försäkrade enligt samma modell som i den kommunala skolan.

 

Individuell utvecklingsplan

Varje termin skriver läraren en individuell utvecklingsplan för varje elev. I den finns omdömen om elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven och en plan över vad som behövs för att elevens lärande ska fortsätta att utvecklas. Utvecklingsplanen finns på Fronter.

 

Ledighet

Elever kan beviljas kortare ledighet. Det är rektor som beslutar om ledighet kan ges. Ledighet godkänns inte om det finns anledning att tro att eleven kommer att få svårigheter att uppnå undervisningsmålen.

 

Läroplan, timplan

Erlaskolan följer den nationella läro- och timplanen.

 

Modersmål

Modersmålsundervisning erbjuds enligt samma regler som i den kommunala skolan.

 

Ogiltig frånvaro

Sen juli 2012 skriver skolan in omfattningen av frånvaro utan giltigt skäl i elevens betyg. Uppgift om frånvaro utan giltigt skäl förs inte in i elevens slutbetyg.

 

Polis/sociala myndigheter, anmälan

Vid misstanke om att elev far illa, eller i fall av misshandel eller förstörelse, gör skolan anmälan till sociala myndigheter eller till polis.

 

PuL

För att skydda elevers personliga integritet följer skolan personuppgiftslagen (www.datainspektionen.se)

 

Sjukanmälan

Vårdnadshavare sjukanmäler eleven varje dag som eleven är sjuk. Detta sker via vårt elevhanteringssystem. Rutinen finns beskriven här.

 

Skadegörelse

Om en elev, avsiktligt eller oavsiktligt, orsakar skada på läromedel, dator/surfplatta, möbler och andra inventarier, skolbyggnad, fönsterrutor etc, är det vårdnadshavarens ansvar att bekosta reparation. Det är viktigt att vårdnadshavare har en hemförsäkring som täcker vissa
kostnader om något går sönder. Skolledning. Grundskolechefen är huvudman och ansvarar för Erlaskolans verksamhet. Rektor har det övergripande ansvaret på respektive skola.

 

Skollunch

Skolan erbjuder gratis lunch under skoldagen och lunch för barnen på fritidshemmet under lov. Fritidshem finns på Erlaskolan Östra i Norrköping. Skolmåltiden följer Livsmedelsverkets rekommendationer.

 

Skolskjuts

Skolskjuts erbjuds enligt kommunens regler.

 

Team

Istället för klasser har vi team på Erlaskolan. Alla elever i en årskurs tillhör ett team, till exempel team 6. Lärarna har som sitt ansvar att skapa team som utvecklar barnens möjligheter till lärande.

 

Tema

Eleverna arbetar ämnesintegrerat en stor del av sin tid, i tema. Lärarna lägger upp olika teman som grundas i läroplanens mål/kunskapskrav. Eleverna har inflytande över temats innehåll och genomförande.

 

Utvecklingssamtal

Föräldrar och elever genomför ett utvecklingssamtal per termin. Samtalet förbereds och leds av eleven själv, med stöd av lärare.
Syftet med samtalet är att synliggöra elevens kunskapsutveckling, styrkor och utvecklingsbehov för elev och vårdnadshavare.

 

Vårdnadshavarens ansvar

Vårdnadshavaren har ansvar för att bidra till att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för sitt barns utveckling och lärande, till exempel genom att ta del av barnets lärprocess på lärplattformen, delta i möten och följa givna överenskommelser.

 

Vårdnadshavarens underskrift vid gemensam vårdnad

Om vårdnadshavare har gemensam vårdnad fattar vårdnadshavare tillsammans beslut som rör barnet. Vid signering av dokument, exempelvis ledighetsansökningar och andra överenskommelser med skolan, räcker det oftast med den ena vårdnadshavarens underskrift, medan vi andra fall kräver bådas signatur. Detta gäller till exempel vid inskrivning på Erlaskolan samt försäkringsdokument för elevens dator.